Klantenservicephone-call0900 373 0 373 / WhatsApp +31 850 026 091Ma-vr, 8:30-17:00
zakelijke klantparticuliere klantzakelijke klantparticuliere klant
user
shopping

PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u onder de Privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u uit het impressum van deze website halen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u de pagina oproept). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyverklaring onder het opschrift ‘Beperken van de verwerking’.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u terugverwijzen.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en de mogelijkheden voor bezwaar vindt u in deze Privacyverklaring.

2. Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

E.M. Group Holding AG
Hettlinger Str. 9
86637 Wertingen

Raad van Bestuur: Boris Steinhagen, Tobias Steinbacher

Raad van Toezicht: Dr. Peter Berndsen (voorzitter van de Raad van Toezicht), Manuela Müller, Jürgen Kohler

Handelsregister: Augsburg HRB 22932

Btw-nummer:DE226930927

Telefoon: +49 (0) 8272 / 6043387
E-mail: klantenservice@lusini.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist..

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

EM Group Nederland BV
Cereslaan 8
5384 VT Heesch
Nederland

Telefoon: 0900 373 0 373
E-mail: privacy-nl@lusini.com

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen de gegevensregistratie in bijzondere gevallen alsook tegen de verwerking voor direct mail (art. 21 AVG).

Als de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lid e of f AVG, hebt u altijd het recht, om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op deze bepalingen. De rechtsgrond waarop een verwerking is gebaseerd, haalt u uit deze Privacyverklaring. Als u bezwaar indient, zullen wij uw desbetreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen bewijzen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art . 21 al. 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct mail, hebt u het recht, te allen tijde bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zulke direct mail; dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit verbonden is met zulke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct mail (bezwaar volgens art. 21 al. 2 AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplaats of de plaats van de vermoede schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen..

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Bestaat na afsluiting van een betaalcontract een verplichting om ons uw betaalgegevens (bijv. rekeningnummer bij automatisch incasso) door te geven dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betaalverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet worden meegelezen door derden.

Herkomst, blokkeren, wissen en informatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij normaal gesproken tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze desondanks nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, hebt u het recht, in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 al. 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Als u de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Cookie instellingen

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteren, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitschakelen alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies (bijv. de winkelmand) nodig zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie;
 • gebruikt besturingssysteem;
 • referrer-URL
 • hostname van de computer vanaf waar de website wordt geraadpleegd;
 • tijd van de serveraanvraag;
 • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen.

De registratie van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave van optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt, voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle persoonsgegevens die daaruit voortkomen (naam, aanvraag), voor het doel van de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Uw gegevens worden in dit geval niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 alinea 1 lid b AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op onze toestemming (art. 6 alinea 1 lid a AVG) en/of op ons rechtmatig belang (art. 6 alinea 1 lid f AVG), omdat wij een rechtmatig belang hebben bij de efficiënte verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die ons worden verzonden via contactaanvragen blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. De gegevens die u daarvoor invult, gebruiken wij alleen voor het doel van het respectieve aanbod of de respectieve dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die wordt gevraagd bij de registratie, moet volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen zoals bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen maken wij gebruik van het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven, om u op deze manier op de hoogte te brengen.

De verwerking van de gegevens die u bij de registratie hebt ingevuld, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt uw gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die bij de registratie zijn verzameld worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en worden in het kader van de wettelijke vereisten gewist als de prestaties niet meer worden opgevraagd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. In het kader van de rechtsgrond behouden wij het recht uw gegevens aan derden door te geven zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze website worden naast uw commentaar informatie over het tijdstip dat het commentaar is opgesteld, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, uw gekozen gebruikersnaam opgeslagen..

Opslaan van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaren opstellen. Omdat wij commentaren op onze website niet controleren vóór publicatie, hebben wij deze informatie nodig om in het geval van een inbreuk op rechten zoals beledigingen of propaganda te kunnen optreden tegen de schrijver.

Bewaartermijn van de commentaren

De commentaren en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website, tot de becommentarieerde inhoud volledig is gewist of de commentaren om juridische redenen moeten worden gewist (bijv. beledigende commentaren).

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops

Mocht u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, door een desbetreffend hokje aan te vinken of te klikken op een desbetreffende knop (later beoordelen), geven wij uw e-mailadres voor de herinnering aan een beoordeling van uw bestelling door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), zodat die u per e-mail kan herinneren aan de mogelijkheid een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan op elk moment door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks aan Trusted Shops worden ingetrokken..

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge Voor de weergave van ons Trusted Shops-waarmerk en alle beoordelingen alsook voor het aanbod van de producten van Trusted Shops voor kopers na een bestelling, is op deze website de trustbadge van Trusted Shops geïntegreerd.

Dit dient ter waarborg van ons in het kader van een afweging van de belangen overwegend rechtmatig belang bij een optimale marketing van ons aanbod. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Bij de oproep van de trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenoemd server-logbestand, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, doorgegeven gegevenshoeveelheid en de oproepende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet beoordeeld en uiterlijk zeven dagen na beëindiging van uw bezoek aan de website automatisch overgeschreven. Overige persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, na afronding van een bestelling besluit tot het gebruik van producten van Trusted Shops of zich reeds hebt geregistreerd voor het gebruik. In dit geval telt de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst.

Zenloop

Wij werken samen met zenloop GmbH, Brunnenstrasse 196, 10119 Berlin. Zenloop is een business-to-business software-as-a-service platform, dat het ons mogelijk maakt via verschillende kanalen feedback van onze klanten te verzamelen en te laten analyseren. Zo kunnen wij ons aanbod verbeteren en afstemmen op de behoeften van de klant.

Bij het gebruik van de feedbacktool registreert zenloop het openbare IP-adres, apparaat- en browsergegevens en de website vanaf waar u het feedbackplatfor gebruikt. Zenloop gebruikt ook cookies en dergelijke technologieën, om geaggregeerde gegevens over de gebruikers te verzamelen. Daarbij verzamelt zenloop uw antwoorden op de enquête.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking door zenloop is art. 6 alinea 1 lid f AVG.

Wij hebben met zenloop een opdrachtverwerkingsovereenkomst volgens art. 28 alinea 3 AVG gesloten en ons ervan overtuigd, dat zenloop geschikte technische en organisatorische maatregelen zo heeft doorgevoerd, dat de verwerking in overeenstemming met de vereisten van de AVG plaatsvindt en de bescherming van uw rechten waarborgt.

Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van zenloop.

Rechtsgrond

De opslag van de commentaren gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt uw gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als ze nodig zijn voor de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen indien dit nodig is om de gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de dienst of om met de gebruiker af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online-shops, dealers en goederenverzending

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de ondernemingen die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die is belast met de afhandeling van de betaling. Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats, of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de doorgifte. In het kader van de rechtsgrond behouden wij het recht uw gegevens aan derden door te geven zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. De basis voor het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door ons of derden blijkt uit art. 6 alinea 1 lid f AVG.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die is belast met de afhandeling van de betaling.

Verdere doorgifte van de gegevens vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de doorgifte, of zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclame, in het kader van de rechtsgrond, blijft voorbehouden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Toetsing van kredietwaardigheid en scoring

Omdat wij een prestatie vooraf leveren, bijv. bij aankoop op rekening, behouden wij het recht voor de waarborg van ons rechtmatig belang informatie over de identiteit en kredietwaardigheid te verzamelen door hierin gespecialiseerde dienstverleners (kredietregistratiebureaus). Wij geven hiervoor uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een toetsing van kredietwaardigheid aan de volgende onderneming:

 • CRIF GmbH, Dessauerstraße 9, 80992 München
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss
 • Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg

De informatie over kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures worden berekend en in hun berekening onder anderen adresgegevens meenemen. De verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruiken wij voor een overwogen beslissing over de motivatie, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. Met uw beschermde belangen wordt rekening gehouden volgens de wettelijke bepalingen.

Rechtsgronden van deze overdrachten zijn artikel 6 alinea 1 letter b en artikel 6 alinea 1 letter f van de AVG. Overdrachten op basis van deze bepalingen mogen alleen plaatsvinden ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of derden, en indien de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens verzoekt, niet zwaarder wegen.

U hebt de mogelijkheid, bij de hiervoor genoemde ondernemingen uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Op basis van artikel 6 alinea 1 letter f AVG bestaat voor de verantwoordelijke bij een gegevensverwerking voor reclamedoeleinden een rechtmatig belang. Voor een gepersonaliseerde benadering van klanten behouden wij op basis van deze rechtsgrond het recht tot het gebruik van voornaam, achternaam, straat, postcode en plaats. De duur van de opslag van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden moet worden afgeleid uit het principe of de opslag voor de promotionele benadering nodig is. Wij volgen het principe gegevens uiterlijk twee jaar nadat ze niet meer voor reclamedoeleinden zijn gebruikt, te wissen.

Eigen reclamedoeleinden en reclamedoeleinden van derden

Indien u met ons een contract hebt gesloten of een reclamemiddel hebt laten opsturen, registreren wij u als bestaande klant of geïnteresseerde. In deze gevallen verwerken wij uw naam en adres, om u op deze manieren informatie over nieuwe producten en diensten te leveren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van ons rechtmatig belang uw contactgegevens voor de post door te geven aan door ons bijzonder zorgvuldig geselecteerde contractuele partners uit de sector verzendhandel, telecommunicatie en aanbieders van dergelijke producten, zodat ook zij u kunnen informeren over hun producten.

Reclame in het belang van de partijen

Met als doel dat u alleen promotionele informatie krijgt, waarvan we vermoeden dat die interessant voor u is, categoriseren wij uw klantenprofiel en vullen het aan met verdere informatie. Hiervoor wordt zowel statistische informatie gebruikt als informatie over uw persoon (bijv. basisinformatie van uw klantenprofiel). Het doel is u alleen reclame te laten toezenden die past bij uw daadwerkelijke of vermoedelijke behoeften en u dus niet te belasten met oninteressante reclame..

Verwerking van de reclamepost

De reclamepost wordt in het kader van een verwerking in onze opdracht uitgevoerd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens hiervoor doorgeven.

Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u op elk moment kosteloos, voor het respectieve communicatiekanaal afzonderlijk en met toekomstige werking bezwaar maken. Hiervoor volstaat een e-mail of een schrijven per post aan de bovengenoemde contactgegevens.

Als u bezwaar maakt, wordt het desbetreffende contactadres geblokkeerd voor de verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen ook nog na aanvang van uw bezwaar tijdelijk reclamemateriaal opgestuurd kan worden. Dit is technisch onvermijdelijk door de noodzakelijke aanlooptijd van reclame, en betekent niet dat wij uw bezwaar niet verwerken.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetools gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht aan de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant gebruiken,om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld.

Browser Plugin

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld. Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Afhandeling van opdrachten

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van opdrachten afgesloten en passen de strikte richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘Democratische gegevens’ van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van reclame van Google die gebaseerd is op interesses, alsook uit bezoekergegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt op elk moment deze functie via de advertentie-instellingen in uw Google-account uitschakelen of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

Bewaartermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en resultaatniveau, die met cookies, gebruikersherkenningen (bijv. gebruikers-ID), of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn verbonden, worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Gegevens hierover ziet u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst om reclame te integreren. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de 'niet-gepersonaliseerde’ modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus heeft de reclame daarbij geen betrekking op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u opgesteld. In plaats daarvan wordt bij de keuze van reclame gebruikgemaakt van zogenoemde ‘contextinformatie'. De gekozen reclames zijn dan bijvoorbeeld gericht op uw locatie, de inhoud van de website, waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. Meer over het verschil tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense vindt u op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Wij wijzen u erop dat ook bij gebruik van Google AdSense in de niet-gepersonaliseerde modus, cookies kunnen worden opgeslagen. Deze worden volgens Google gebruikt ter bestrijding van bedrog en misbruik. De cookies blijven op uw eindtoestel tot u ze wist.

Het gebruik van Google AdSense in niet-gepersonaliseerde modus gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod alsook onze reclame te optimaliseren.

Google beschikt over een certificering volgens het EU-US-Privacy-Shield. Het Privacy-Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de opvolging van Europese normen inzake gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS moet garanderen. Elke onderneming die volgens het Privacy-Shield is gecertificeerd, verplicht zich ertoe zich te houden aan deze normen inzake gegevensbescherming.

U kunt uw reclame-instellingen zelf in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies op meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclame-doelgroepen te verbinden met de functies op meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Zo kunnen gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn gebaseerd op interesses, en die afhankelijk van uw eerdere gebruikers- en surfgedrag op een eindtoestel (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindtoestel (bijv. tablet of pc) van u worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, verbindt Google hiervoor uw web- en app-browsergedrag met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eindtoestel waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geschakeld.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van de gebruiker, die tijdelijk worden verbonden met onze gegevens van Google Analytics, om doelgroepen voor de advertenties op meerdere apparaten vast te leggen en op te stellen.

U kunt voortdurend bezwaar maken tegen de remarketing/targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen. Dit doet u via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De verzamelde gegevens worden alleen samengevoegd op basis van uw toestemming die u bij Google kunt verlenen of intrekken (art. 6 al. 1 lid a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocedures die niet in uw Google-account zijn samengebracht (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen deze aggregatie) is de verzameling van de gegevens gebaseerd op art. 6 al. 1 lid f AVG. Het gerechtvaardigd belang blijkt uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers.

Uitgebreidere informatie en de Privacybepalingen vindt u in de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van de zogenoemde conversion-tracking. Als u klikt op de door Google gekoppelde advertenties, wordt er een cookie geplaatst voor de conversion-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke gebruiker van Google AdWords krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De informatie de met behulp van de conversion-cookies wordt verkregen, dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten ontvangen het totale aantal van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag voorziene website worden doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van de Google conversion-tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig uitschakelen. Daarna wordt u niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen.

De opslag van ‘conversion-cookies’ en het gebruik van deze trackingtools gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion-tracking vindt u in de Privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteren, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitschakelen alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Google Marketing Platform

Onze website maakt als remarketing en bid-management-technologie gebruik van het Google Marketing Platform, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Marketing Platform gebruikt cookies om reclames gebaseerd op de gebruiker te koppelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij de oproep van onze website in uw browser worden opgeslagen en daardoor een toewijzing van uw browser mogelijk maken. De cookies herkennen welke advertenties al in uw browser zijn gekoppeld en of u via een gekoppelde advertentie een website hebt opgeroepen. Daarbij registreren de cookies geen persoonlijke informatie en kunnen ook niet daarmee worden verbonden. Als u geen reclame gebaseerd op de gebruiker wilt ontvangen, kunt u de koppeling van advertenties uitschakelen met behulp van de advertentie-instelling van Google. https://www.google.com/settings/ads/

Meer informatie over hoe Google gebruikmaakt van cookies, kunt u lezen in de Privacyverklaring van Google. http://www.google.com/policies/privacy/

Adobe Media Optimizer

Onze website maakt gebruik van Adobe Media Optimizer, een bidmanagement-dienst van de Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland. Adobe Media Optimizer gebruikt onder andere cookies en cookies van een bijbehorende AMO JS mapping tag, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals in het bijzonder het IP-adres en activiteiten van de gebruiker, aan een server van de Firma Adobe Systems GmbH worden doorgegeven en daar worden opgeslagen. Adobe Systems GmbH zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien een verwerking van deze gegevens door derden plaatsvindt.

We gebruiken ook "Google Signals". Google gebruikt een zogenaamde "Cross Device Tracking". Dit stelt ons in staat om websitebezoeken van een individuele bezoeker met verschillende eindapparaten toe te wijzen aan deze ene bezoeker, op voorwaarde dat de bezoeker tijdens de sessies heeft ingelogd op een Google-service en tegelijkertijd de optie "gepersonaliseerde reclame" heeft geactiveerd in de instellingen van zijn of haar Google-account. Dit geeft ons geen toegang tot persoonlijke informatie of gebruikersprofielen. Als u geen "Signalen" wilt gebruiken, kunt u de optie "gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-accountinstellingen uitschakelen.

Microsoft Bing Ads

Op onze pagina's gebruiken we de Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Een cookie wordt door Microsoft Bing Ads op uw computer opgeslagen als u onze website heeft bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Microsoft Bing en we kunnen dus herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde bestemmingspagina (conversiepagina) heeft bereikt. We weten alleen het totale aantal gebruikers die op een Bing advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar de conversie pagina. Er worden geen persoonlijke gegevens over de identiteit van de gebruiker gedeeld.

Als u niet wilt dat Microsoft informatie over uw gedrag gebruikt zoals hierboven beschreven, kunt u zich afmelden voor het instellen van cookies zoals vereist, bijvoorbeeld door uw browser in te stellen om automatische cookies uit te schakelen. U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft voorkomen door op deze link te klikken om uw bezwaar kenbaar te maken: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads gebruikte cookies vindt u op de Microsoft-website: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Typeform

Typeform is een dienst voor het opstellen en hosten van online-formulieren. Wij gebruiken deze informatie om vragen over de personalisering van producten te registreren, om zo veel mogelijk duidelijkheid over de opdracht te krijgen en een vrijblijvend aanbod op te stellen voor onze klanten of contact met ze op te nemen voor meer vragen over de gewenste personalisering. Verder gebruiken wij deze formulieren om enquêtes op te stellen en feedback (bijv. ‘lof en kritiek') te krijgen over verschillende thema's zoals online-shop, catalogi of diensten. Voor de inhoud van de formulieren en de zo verzamelde formuliergegevens zijn wij verantwoordelijk, niet Typeform. Typeform wordt geëxploiteerd door Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (btw-code: C.I.F. B65831836).

Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies vindt u op de website: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt Het gebruik van Typeform en de opslag van Typeform-cookies vindt plaats op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

Wistia

Wistia is een dienst voor het hosten en integreren van video's in websites. Voor het weergeven en afspelen van video's gebruiken wij de Wistia video player. Wij gebruiken video's om informatie (bijv. 'video over de ontwikkeling van producten') en vermaak (bijv. 'video over het vouwen van handdoeken in bijzondere vormen') te bieden aan onze bezoekers. Wistia verzamelt gegevens over videogebruik door de gebruikers zoals hoeveel van de video is bekeken, op welk tijdstip de video is gepauzeerd, doorgespoeld of teruggespoeld, hoeveel video's en hoe vaak ze zijn bekeken. Daarbij gebruikt Wistia cookies voor de gebruikersidentificatie. Overige vastgelegde gegevens zijn IP-adres, toestelklasse ('desktop', mobiel'), besturingssysteem, browser, Embed URL (pagina waarop de video wordt afgespeeld), internetprovider, plaats, regio en land, session start time (datum en tijd waarop elke video voor het eerst wordt bekeken). Wistia wordt geëxploiteerd door Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 VS. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte technologieën vindt u op de website van Wistia onder: https://wistia.com/privacy Het gebruik van Typeform en de opslag van Wistia-cookies vindt plaats op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

Bezwaar/opt-out optie

Naast de hierboven beschreven deactiveringsmethoden kunt u in het algemeen ook de hierboven beschreven targetingtechnologieën voorkomen door een cookie in uw browser in te stellen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om voorkeursgerichte reclame te deactiveren met behulp van de preferentiemanager, die u via een link op elke advertentie kunt bereiken.

5. Newsletter

Newslettergegevens

- bij aanmelding voor de newsletter per e-mail
Als u de newsletter wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsook informatie die ons het bewijs geeft dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter. Meer gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde informatie te verzenden. Wij geven ze niet aan derden door.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldformulier voor de newsletter staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres alsook het gebruik ervan om de newsletter te verzenden kunt u op elk moment intrekken via de link ‘Uitschrijven’ in de newsletter. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in verband met de newsletter bij ons heeft opgegeven, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de newsletter, en na de afzegging worden ze gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

- zonder aanmelding voor de newsletter
Als wij uw e-mailadres in combinatie met de verkoop van goederen of diensten verkrijgen en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres, behouden wij het recht u regelmatig aanbiedingen per e-mail te sturen over producten vergelijkbaar met de reeds gekochte producten uit ons assortiment. Adres van een geïnteresseerde vindt plaats volgens artikel 6 alinea 1, letter f AVG. De verwerking van uw e-mailadres vindt plaats volgens artikel 6 alinea 1, letter f AVG.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht aan de contactmogelijkheden die staan in het impressum of via een daarvoor voorziene link aan het einde van de newsletter.

Newsletter & Website-Marketing
De newsletter wordt verstuurd in het kader van een verwerking in onze opdracht door onze dienstverlener (Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn). Daarvoor worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Emarsys en daar opgeslagen. Emarsys biedt omvangrijke analysemogelijkheden over hoe newsletters worden geopend en gebruikt. Daarbij maken wij gebruik van de webtracking van Emarsys, waardoor wij uw activiteiten en gebruik kunnen registreren als u onze website bezoekt - bijvoorbeeld de categorieën die u bezoekt, producten die u koopt of zonder aankoop verlaat, alsook andere informatie die tijdens de laatste sessies op de website worden geregistreerd. Met de zo verkregen en gekoppelde gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op, om u in de newsletter en de online-shop aanbiedingen te tonen die zijn afgestemd op uw individuele interesses.

6. Plugins en Tools

PRIVACYVERKLARING OVER HET GEBRUIK VAN DE WhatsApp-SERVICES

Met de WhatsApp-service van de EM Group beantwoorden wij uw klantverzoeken en informeren u over ons en onze aanbiedingen (hierna 'service').

Als u de service wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig mobiel telefoonnummer nodig alsook informatie die ons bewijst dat u de eigenaar van het vermelde mobiele telefoonnummer bent resp. dat de eigenaar ervan akkoord gaat met de ontvangst van de service.

Met de aanmelding voor de service slaan wij uw in uw WhatsApp-account vermelde voornaam, achternaam, mobiele telefoonnummer en de datum van de aanmelding bij onze service op. Deze opslag dient als bewijs van uw aanmelding, de uitvoering van de service en de uitsluiting van eventueel misbruik van derden. Er worden niet meer gegevens geregistreerd. Uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het mobiele telefoonnummer alsook het gebruik ervan voor de verzending van de diensten kunt u elk moment intrekken. De intrekking kan gebeuren per WhatsApp-bericht aan de in het impressum genoemde contactgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats volgens artikel 6 alinea 1, letter f AVG.

WhatsApp is een dienst van WhatsApp Inc., wat op zijn beurt onderdeel is van Facebook, Inc. Wij gebruiken deze externe toepassing uitsluitend als service-kanaal. Wij zijn noch voor de inhoud en gegevens die via WhatsApp gedeeld, geüpload en verwerkt worden, buiten het eigen netwerk verantwoordelijk. Hier gelden de privacybepalingen van WhatsApp.

Lees de privacybepalingen (https://www.WhatsApp.com/legal/) van WhatsApp nauwkeurig door voordat u WhatsApp gebruikt. Door het gebruik van WhatsApp gaat u automatisch akkoord met deze bepalingen.

Als u ons via WhatsApp een bericht schrijft, geeft u ons daarmee uw telefoonnummer door. Wij gebruiken dit nummer voor de communicatie met u en de chat-inhoud alleen voor de verwerking van uw aanvraag.

Wij wijzen u echter op de WhatsApp-gebruiksvoorwaarden, waarop wij geen invloed hebben: Als u WhatsApp op uw mobiele telefoon installeert en gebruikt, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. Deze omvatten o.a. dat u WhatsApp Inc. toegang verleent tot uw telefoonnummer en de contacten die op uw telefoon zijn opgeslagen. Bij vragen van persoonlijke of vertrouwelijke aard (d.w.z. met inhoud die betrekking heeft op persoonsgegevens) moet voor verdere correspondentie een e-mailadres of telefoonnummer worden vermeld, omdat wij zulke vragen niet via WhatsApp beantwoorden.

De AVG schrijft enkele maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers voor, waar WhatsApp zich momenteel niet aan houdt. De praktijken die onverenigbaar zijn met de Europese gegevensbeschermingswetgeving, zijn o.a.:

alle lokaal opgeslagen contacten van de WhatsApp-gebruikers worden ter vergelijking gestuurd naar servers in de VS. Voor de overdracht van deze persoonsgegevens is een rechtsmatige toestemmingvan elke contactpersoon nodig, die gewoonweg ontbreekt en waardoor de gegevensoverdracht verboden is.

Hoewel de inhoud van de communicatie beschermd is door end-to-end encryption (E2EE), bekritiseert het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), dat metadata door WhatsApp in de VS worden verwerkt. Metadata zijn alle gegevens, buiten de eigenlijke inhoud van het bericht, d.w.z. ook informatie over de zender en ontvanger van het WhatsApp-bericht.

In zijn FAQ over gegevensbescherming bevestigt WhatsApp dat informatie zoals telefoonnummer, informatie over de gebruikte apparaten alsook soort en frequentie van het gebruik worden doorgegeven aan Facebook. Deze uitwisseling wordt door de gegevensbeschermingsautoriteiten als kritisch geclassificeerd.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde web fonts, die door Google worden verstrekt. Bij het bezoek van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browser cache, om teksten en lettertypes juist weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat via uw IP-adres onze website is bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG dar.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de gegevensbescherming op onze website te waarborgen, is Google Maps gedeactiveerd, als u onze website voor de eerste keer bezoekt. Er wordt pas een directe verbinding met de servers van Google gemaakt, als u Google Maps zelfstandig activeert (toestemming volgens art. 6 alinea 1 lid a AVG). Zo wordt voorkomen dat uw gegevens de eerste keer dat u de website bezoekt, al aan Google worden doorgegeven.

Na de activering zal Google Maps uw IP-adres opslaan. Dit wordt normaal gesproken vervolgens doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft na de activering van Google Maps geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’) op onze websites. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de bezoeker de website bezoekt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. IP-adres, duur van het bezoek op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die worden geregistreerd bij de analyse, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang erbij om zijn webaanbod te beschermen tegen misbruik door automatische spionage en spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA alsook de Privacyverklaring van Google vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerkingen onder de republiek ‘Internet-technologieën’ geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers met zetel buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De eerdergenoemde verwerkingen leiden tot een gegevensoverdracht aan de servers van de door ons aangestelde aanbieder van tracking- of targetingtechnologieën. Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats volgens de principes van het zogenoemde Privacy Shield alsook op basis van zogenoemde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie.

8. Betaalaanbieders en resellers

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betaaldienst is de PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna 'PayPal’).

Als u kiest voor betaling via PayPal, worden de door u ingevoerde betaalgegevens doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lid a AVG (toestemming) en art. 6 alinea 1 lid b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming tot gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen uitwerking op de werkzaamheid van gegevensverwerkingen in het verleden.

9. Beveiliging van de gegevens

Alle door u persoonlijk doorgegeven gegevens, met inbegrip van uw betaalgegevens, worden met de algemeen gebruikelijke en veilige Standard SSL (Secure Socket Layer) doorgegeven. SSL is een veilige, beproefde norm, die bijv. ook wordt gebruikt bij online bankieren. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan de toegevoegde s aan http (dus https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slot-symbool onder in de browser.

Verder maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onrechtmatige toegang van derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden volgens de technische ontwikkeling continu verbeterd.

Deze versie van het privacybeleid is geldig vanaf 20.08.2019.