Firma
BrandsPorselen & ServiseBestikkGlassMøbler & InteriørKjøkkenBuffetTake-awayArbeidsklærHotellTekstilerMenyer & PresentasjonBordtilbehørDekorasjonBeskyttelsesutstyrBar
NyheterProfileringMagazineSalgKundeserviceTilbudsforespørsel

Trygg e-handel

Klikk her for å se vår sertifisering

Trygg e-handelsertifisering

Vi er en Trygg e-handelsertifisert nettbutikk. Trygg e-handel er en sertifisering som deles ut av Virke e-handel med hensikt å sørge for fastlagte klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlernes forpliktelser ved handel på nettet. Trygg e-Handel har utviklet et sett med 12 krav som bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger. At vi er sertifiserte, betyr av vi har oppfylt disse kravene. Nedenfor kan du lese mer om hva disse innebærer. Utover å oppfylle disse 12 spesifikke kravene følger vi selvsagt også norsk lov.

1. Firmaopplysninger

Foretakets fullstendige navn/juridiske person (om dette er annet enn firmanavnet), organisasjonsnummeret (med bokstavene «MVA» etter nummeret), at selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret (eller det utenlandske registeret selskapet er registrert i), geografisk adresse, e-postadresse og eventuelt telefonnummer skal fremgå tydelig.

2. Firmaets support og tilgjengelighet

Foretaket skal opplyse om e-postadresse og eventuelt telefonnummer eller annen kontaktordning der kunden på en enkel måte kan henvende seg med eventuelle klager eller andre spørsmål, samt åpningstidene for kundeservice. I tillegg skal foretaket opplyse om postadresse og eventuelt kontaktskjema , chat eller annen kontaktordning for å komme i kontakt med kundeservice. All informasjon om hvordan kundeservice kan kontaktes skal være lett synlig på nettsidene til foretaket. Kundeservice via telefon skal ikke koste mer for kunden enn grunntakst.
Foretaket skal besvare spørsmål fra kunder om utførte kjøp og bestillinger innen 48 timer på virkedager. Svaret skal være personlig.

Forbrukerens rett til hjelp

Kunden har alltid rett til å henvende seg direkte til foretaket for å få hjelp i forbindelse med reklamasjoner, spørsmål om angrerett og annet som berører kjøp eller bestilling. Dette gjelder selv om firmaet ikke selv leverer varen eller tjenesten, men bruker en underleverandør.

4. Produkter og totalkostnader

Kunden skal få tydelig informasjon om et produkts viktigste egenskaper og funksjonalitet. Kunden skal før bestilling kunne se hva totalprisen blir –inkludert moms, andre avgifter og totale leveringskostnader. De enkelte elementene av totalprisen skal spesifiseres, samt eventuell returkostnad kunden må betale ved bruk av angreretten.. Selger skal spesifisere gyldighetstiden for et tilbud, om varen finnes på lager, alternativt om den kan leveres til samme betingelser senere. Kunden skal få alle vesentlige opplysninger om produktet før avtaleinngåelse og må gjøres kjent med når bindende kjøpsavtale er inngått. Kunden skal motta en ordrebekreftelse og opplysninger om avtalen. Alle produkter som selges skal kunne brukes lovlig i Norge. Bruksanvisning (i fysisk eller digital form) som kunden trenger for å kunne bruke produktet, skal være vedlagt produktet. Dersom produktet har sikkerhetsforskrifter, skal disse være på norsk eller være visuelt utformet.

5. Leveringstid

Kunden skal før kjøpet informeres om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Om foretaket ikke kan levere innen avtalt tid, skal kunden uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kunden skal i denne forbindelse oppfordres til å sette en rimelig tilleggsfrist for levering. Kunden kan heve kjøpet dersom levering ikke skjer innen tilleggsfristen. Kunden kan heve umiddelbart etter at leveringstiden er passert dersom levering innen avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen eller dersom kunden før inngåelsen av avtalen har underrettet foretaket om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Kunder som har betalt på forskudd skal snarest mulig, og senest innen 14 dager, få tilbakebetalt.

6. Reklamasjon, mangler mv.

Kunden har rett til å reklamere på en vare eller tjeneste om disse ikke har de egenskaper som er avtalt eller av annen grunn er mangelfulle. Kunden skal informeres om rettigheter vedrørende reklamasjoner. Kunden har rett til å få dekket eventuelle fraktkostnader ved reklamasjon. . Trygg e-Handels nettbutikker er forpliktet til å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Butikken skal i avtalevilkårene og på hjemmesiden gi lett synlig informasjon om kundens adgang til å be om at Forbrukertilsynet mekler i tvister. Slik informasjon skal gis direkte til kunden dersom det oppstår en tvist mellom partene og det er klart at denne ikke lar seg løse gjennom dialog. Dersom en sak bringes inn for Forbrukerklageutvalget (FKU), skal foretaket følge FKUs beslutninger.

Det skal på foretakets hjemmesider finnes en lett tilgjengelig elektronisk lenke til EUs plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR-plattformen). Informasjon om plattformen skal også finnes i avtalevilkårene.

Dersom garantier gis, skal vilkårene for disse fremgå tydelig. En garanti må være en fordel som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte rettigheter i henhold til norsk lov, og er ingen erstatning for den allmenne reklamasjonsretten.

7. Angrerett

Kunden skal informeres om rettigheter vedrørende angrerett og motta angrerettskjema. Ved salg av tjenester kan kunden benytte angreretten i 14 dager fra kjøpsavtalen inngås. Ved salg av varer kan kunden benytte angreretten i 14 dager fra varen er mottatt.

Kunden har rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det eventuelt returneres. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakten tilbake. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, kan foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen og frakten tilbakebetales. Foretaket kan kun gjøre fradrag for verdireduksjonen, dersom foretaket har opplyst om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten.

Foretaket kan kreve at kunden betaler returfrakt, men bare dersom det er opplyst om dette før avtaleinngåelse.

8. Geoblokkering

Foretaket skal ikke geoblokkere gjennom å nekte å selge produkter til kunder i andre EU/EØS-land eller utøve andre former for diskriminering på bakgrunn av kundenes nasjonalitet eller bosted.

9. Brukeromtaler

Dersom foretaket gir forbrukere mulighet til å skrive brukeromtaler, skal foretaket sikre at omtalene kommer fra personer som faktisk har kjøpt den aktuelle varen eller tjenesten. Det må informeres om hva foretaket gjør for å sikre at omtalene er ekte. Foretaket må ikke bruke eller presentere brukeromtalene på en måte som kan villede forbrukerne.

10. Salg til mindreårige

Bindende kjøpsavtale kan inngås med mindreårige over 13 år som disponerer over egne midler, Det kan ikke inngås kredittkjøpsavtaler, betaling ved etterfølgende faktura, abonnementsavtaler eller på annen måte avtales betaling som innebærer at den mindreårige stifter gjeld eller binder seg til fremtidige betalingsforpliktelser.

11. Finansiell sikkerhet

Foretaket skal være finansielt stabilt og ha god kredittverdighet (minimum A eller 3). Dette kontrolleres jevnlig av en uavhengig part.

12. Personopplysninger og sikre betalingsløsninger

Personopplysningene foretaket behandler skal håndteres etter bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger. Foretaket må til enhver tid sikre at personopplysninger behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte. Foretaket kan i utgangspunktet kun bruke kundens personopplysninger til å gjennomføre handelen og til å oppfylle eventuelle garantier.

Dersom foretaket ønsker å bruke kundens personopplysninger til noe annet, må foretaket ha et eget rettslig grunnlag for en slik behandling, for eksempel at kunden samtykker til dette. Der behandlingen baserer seg på et samtykke må dette være frivillig (det vil si samtykke kan ikke være et vilkår for å kunne handle), være uttrykkelig (det vil si det kan ikke brukes forhåndsavkrysset rute der samtykke benyttes som grunnlag for behandlingen). Kunden skal i tillegg bli fullt ut informert om hva det samtykkes til.

Det må i tillegg opplyses om at samtykket til enhver tid kan trekkes tilbake..

Foretaket skal på en klar og tydelig måte opplyse om hvordan kundens personopplysninger behandles og om deres rettigheter i en personvernerklæring eller på lignende måte. Foretaket skal innhente nødvendige samtykker for bruk av cookies (og lignende teknikker), og skal sørge for at nødvendige samtykker innhentes før det rettes markedsføringshenvendelser til personer via elektronisk kommunikasjon.

Foretaket skal i tillegg opplyse om hvem som håndterer deres betalingsløsninger. Hvis foretaket eller ekstern part håndterer kortopplysninger eller informasjon ved direkteoverføring, skal den part som håndterer opplysningene oppfylle kravene for PCI DSS. Foretaket skal også bruke teknikk som muliggjør identifisering av kortinnehaveren, for eksempel 3D secure, BankID eller lignende. Siden hvor det legges inn kredittkortopplysninger og/eller personnummer skal være sikret via sikkerhetsprogramvare.