Firma
BrandsPorselen & ServiseBestikkGlassMøbler & InteriørKjøkkenBuffetTake-awayArbeidsklærHotellTekstilerMenyer & PresentasjonBordtilbehørDekorasjonBeskyttelsesutstyrBar
NyheterProfileringMagazineSalgKundeserviceTilbudsforespørsel

Personvernerklæring – Informasjon om bruk av vår facebookside

1) Informasjon om innsamling av personopplysninger samt kontaktopplysninger til den personvernansvarlige

1.1 Nedenfor informerer vi deg om håndteringen av dine personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger som du kan identifiseres gjennom. Kontroller hvilke personopplysninger du deler med oss via Facebook. Så lenge du er innlogget på din facebookkonto og besøker vår facebookside kan Facebook koble dette til din Facebookprofil. Vær oppmerksom på at Meta, som operatør av Facebook, lagrer data om og fra sine brukere (f.eks personopplysninger, IP-adresse etc.) og kan benytte seg av dette til forretningsformål. Du kan finne mer informasjon om Facebooks databehandling i deres egen datapolicy på https://nb-no.facebook.com/policy.php.

Vi har innflytelse på datainnsamlingen eller hvordan Facebook behandler opplysningene. Vi har heller ingen informasjon om hvor lenge Facebook lagrer opplysningene. Vi har ingen informasjon om i hvilken grad Facebook oppfyller kravene til sletting av opplysninger, hvilke vurderinger og koblinger som gjøres i forbindelse med opplysningene og hvem Facebook eventuelt deler opplysningene med. Om du vil hindre Facebook i å behandle dine personopplysninger som du deler med oss ber vi deg kontakte oss på en annen måte en via Facebook. Våre kontaktopplysninger finner du på vår Facebookside under «Om».

1.2 Personvernansvarlig for databehandling i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) er

LUSINI Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240
E-mail: privacy-se@lusini.com

i den grad vi utelukkende selv behandler de opplysningene du deler med oss via Facebook. I den grad de opplysningene du deler med oss via Facebook utelukkende behandles av Meta som operatør for Facebook (Insights data), er foruten vi også Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, ansvarlige for databehandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR). I denne forbindelse skjer databehandling på grunnlag av en avtale mellom felles behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 26 i GDPR, som du kan se her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Videre gjelder en tilleggsavtale mellom oss og Meta Platforms Ireland Ltd for bruk av visse Facebookprodukter, som de såkalte «Facebook Business Tools» samt for den databehandling som gjennomføres i forbindelse med disse. Tilleggsavtalen som felles registreringsansvarlig i henhold til artikkel 26 i GDPR kan du se her:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Den personopplysningsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som selv eller sammen med andre, tar avgjørelser om formål og metoder for behandling av personopplysningene.

2) Personvernombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud enligt följande:

Anneli Bell
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240
E-mail: privacy-se@lusini.com

Du kan kontakte Metas personvernombud som operatør for Facebook ved å bruke kontaktskjemaet på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

3) Databehandling ved kontakt

Når du kontakter oss (f.eks. ved å bruke kontaktskjemaet eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke data som samles inn når et kontaktskjema benyttes kan ses fra det respektive kontaktskjemaet. Disse opplysningene lagres og brukes utelukkende for å svare på din forespørsel eller for å etablere kontakt og tilhørende teknisk administrasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse dataene er vår berettigede interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR. Hvis din kontakt har som mål å inngå en kontrakt, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandling art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR. Dine data vil bli slettet etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfellet dersom det kan utledes ut fra omstendighetene at det aktuelle saksforholdet er endelig avklart og forutsatt at det ikke foreligger lovfestede krav til oppbevaring.

4) Databehandling ved direktereklame

Reklame via tradisjonell post
På grunnlag av vår berettigede interesse i personlig direktereklame forbeholder vi oss retten til å overføre ditt for- og etternavn, din postadresse og - hvis vi har mottatt denne tilleggsinformasjonen fra deg som en del av kontraktsforholdet i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR og å bruke den til å sende interessante tilbud og informasjon om våre produkter per post.

Du kan når som helst protestere mot lagring og bruk av dataene dine til dette formålet ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige.

5) Databehandling for statistikk og markedsføringsformål

Sidestatistikk
Facebook gir oss såkalt «sidestatistikk» for vår Facebook-side: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Dette er innsamlet data som hjelper oss å forstå hvordan folk interagerer med vår nettside. Sidestatistikk kan baseres på personlig informasjon som samles inn i forbindelse med et individs besøk eller interaksjon med vår nettside og dens innhold. Databehandlingen skjer i samsvar med artikkel 6, avsnitt 1f i GDPR med henvisning til vår berettigede interesse av å optimere nettsiden og effektivisere vår kontakt med kundene.

Du kan når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine til dette formålet gjennom å endre innstillingene angående annonser på din Facebook-konto på https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

6) Den registrertes rettigheter

6.1 Den gjeldende personvernloven gir deg omfattende personvernrettigheter (informasjons- og intervensjonsrettigheter) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, som vi vil informere deg om nedenfor:

  • Rett til informasjon etter art. 15 i GDPR
  • Rett til retting etter art. 16 GDPR
  • Rett til sletting etter art. 17 GDPR
  • Rett til begrensning av behandlingen i henhold til art. 18 GDPR
  • Rett til informasjon i henhold til art. 19 GDPR
  • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 GDPR
  • Rett til å tilbakekalle samtykke gitt i henhold til art. 7 avsnitt 3 GDPR
  • Rett til klage i henhold til art. 77 i GDPR

6.2 RETT TIL Å PROTESTERE
HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER SOM EN DEL AV EN INTERESSEAVVEINING BASERT PÅ VÅR OVERVEIENDE BERETTIGEDE INTERESSE, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT DENNE BEHANDLINGEN AV ÅRSAKER SOM OPPSTÅR FRA DIN SPESIELLE SITUASJON MED FREMTIDIG VIRKNING.. HVIS DU BENYTTER DEG AV RETTEN TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE DATAENE. VI FORBEHOLDER OSS IMIDLERTID RETTEN TIL VIDERE BEHANDLING HVIS VI KAN DOKUMENTERE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL Å HEVDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV. HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅLET MED SLIK MARKEDSFØRING. DU KAN GJENNOMFØRE PROTESTEN SOM BESKREVET OVENFOR.. HVIS DU BENYTTER DEG AV RETTEN TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

7) Varighet for lagring av personopplysninger

Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert på det respektive rettslige grunnlaget, behandlingsformålet og - hvis relevant - basert på den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. handels- og skatterettslige oppbevaringsperioder).

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av uttrykkelig samtykke i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR lagres disse dataene inntil vedkommende tilbakekaller sitt samtykke.

Hvis det finnes lovbestemte oppbevaringsperioder for data som kreves innenfor rammen av juridiske eller lignende forpliktelser på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR, vil disse dataene rutinemessig slettes etter at oppbevaringsperiodene har utløpt, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for kontraktsoppfyllelse eller kontraktsinitiering og/eller vi ikke har noen berettiget interesse i videre lagring.

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR, lagres disse dataene inntil vedkommende benytter sin innsigelsesrett i henhold til art. 21 avsnitt 1 GDPR, med mindre vi kan vise til tvingende, berettigede grunner for behandlingen som oppveier interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Ved behandling av personopplysninger for formålet med direkte reklame på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR, lagres disse dataene inntil vedkommende benytter sin innsigelsesrett i henhold til art. 21 avsnitt 2 GDPR.

Med mindre annet er angitt i den øvrige informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, vil lagrede personopplysninger ellers bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.