Företag
BrandsPorslin & UppläggningBestickGlasMöbler & InredningKökBufféTake awayArbetskläderHotellTextilMenypärmar & MenytavlorBordstillbehörDekorationSkyddsutrustningBar
NyheterProfileringMagazineSaleKundserviceOffertförfrågan

Integritetspolicy – Information om användningen av vår Facebook-sida

1) Information om insamling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Nedan informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Kontrollera noga vilka personuppgifter du delar med oss via Facebook. Så länge du är inloggad på ditt Facebook-konto och besöker vår Facebook-profil kan Facebook koppla detta till din Facebook-profil. Du bör veta att Meta, som operatör av Facebook, lagrar data från sina användare (t.ex. personlig information, IP-adress etc.) och kan även använda detta för affärsändamål. Du kan hitta mer information om Facebooks databehandling i Facebooks egen datapolicy på https://sv-se.facebook.com/policy.php.

Vi har inget inflytande på datainsamlingen eller hur Facebook sedan behandlar uppgifterna. Vidare är det inte heller klart för oss i vilken utsträckning, var och hur länge uppgifterna lagras av Facebook. Vi har ingen information om till vilken utsträckning Facebook uppfyller befintliga raderingsskyldigheter, vilka utvärderingar och kopplingar till uppgifterna som görs av Facebook och till vem uppgifterna förs vidare av Facebook. Om du vill hindra Facebook från att behandla personuppgifter som du skickar till oss, vänligen kontakta oss på annat sätt än via Facebook. Våra fullständiga kontaktuppgifter hittar du i vår Facebook-profil under Om.

1.2 Personuppgiftsansvarig för databehandling i överensstämmelse med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

LUSINI Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240
E-mail: privacy-se@lusini.com

i den mån vi uteslutande själva behandlar de uppgifter du överför till oss via Facebook. I den mån de uppgifter du överför till oss via Facebook också eller uteslutande behandlas av Meta som operatör för Facebook (Insights data), är förutom vi även Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, ansvarig för databehandlingen enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I detta avseende sker databehandling på basis av ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR, som du kan se här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Vidare gäller ett tilläggsavtal mellan oss och Meta Platforms Ireland Ltd. för användningen av vissa Facebook-produkter, såsom de så kallade "Facebook Business Tools" samt för den databehandling som genomförs i samband med dessa. Tilläggsavtalet som gemensam registeransvarig enligt artikel 26 i GDPR kan ses här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, tar beslut om ändamål och metoder för behandlingen av personuppgifterna.

2) Dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud enligt följande:

Anneli Bell
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240
E-mail: privacy-se@lusini.com

Du kan kontakta Metas dataskyddsombud som operatör för Facebook genom att använda onlinekontaktformuläret på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

3) Databehandling vid kontakt

Vi samlar in personuppgifter själva om du kontaktar oss, till exempel via kontaktformuläret eller Messenger. Vilka uppgifter som samlas in om du använder ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Uppgifterna som samlas in lagras och används uteslutande i syfte att ge dig svar i ditt ärende, dvs. för att kontakta dig, och för att den tekniska administrationen ska fungera. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse att ge dig svar i ditt ärende i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om du kontaktar oss i syfte att ingå ett avtal behandlar vi även dina personuppgifter med hänvisning till artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina kontaktuppgifter raderas när ditt ärende är avslutat. Detta gäller om det visar sig att ärendet är avklarat och under förutsättning att det inte finns någon lagstadgad skyldighet som står i strid med detta.

4) Databehandling för direktreklam

Reklam via vanlig post
Med hänvisning till vårt berättigade intresse av personanpassad direktreklam förbehåller vi oss rätten att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och – i den mån du har gett oss ytterligare uppgifter inom ramen för avtalsförhållandet – enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, och använda dessa uppgifter för att per post skicka intressanta erbjudanden och information om produkter som kan vara av intresse för dig.

Du kan när som helst motsätta dig lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål genom att skicka ett meddelande med din invändning till den personuppgiftsansvarige.

5) Databehandling för statistik och marknadsföringsändamål

Sidstatistik
Facebook ger oss så kallad sidstatistik för vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Detta är insamlad data som hjälper oss att förstå hur människor interagerar med vår webbplats. Sidstatistik kan baseras på personlig information som samlats in i samband med en individs besök eller interaktion med vår webbplats och dess innehåll. Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av att optimera vår webbplats och effektivisera vår kommunikation med kunderna.

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål genom att du ändrar dina inställningar angående annonser i ditt Facebook-konto på https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

6) Den registrerades rättigheter

6.1 Enligt gällande dataskyddslagar har du som registrerad omfattande rättigheter, i synnerhet rätt till information och invändningar, gentemot den personuppgiftsansvarige. Läs mer om detta nedan:

  • Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR;
  • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR;
  • Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR;
  • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR;
  • Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR;
  • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR;
  • Rätt till återkallande av lämnat samtycke enligt artikel 7, avsnitt 3 i GDPR;
  • Rätt till inlämning av klagomål enligt artikel 77 i GDPR.

6.2 RÄTT TILL INVÄNDNING
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING DÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE VÄGER TYNGRE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA OCH FRAMTIDA BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED HÄNVISNING TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION. OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING SLUTAR VI BEHANDLA DE AKTUELLA UPPGIFTERNA. VI KOMMER DOCK ATT FORTSÄTTA BEHANDLA UPPGIFTERNA OM VI KAN PÅVISA ATT DET FÖRELIGGER TVINGANDE LEGITIMA SKÄL SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM DATABEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK. OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST LÄMNA IN EN INVÄNDNING MOT ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT BEDRIVA DENNA TYP AV MARKNADSFÖRING. DU KAN NYTTJA DIN RÄTT TILL INVÄNDNING ENLIGT OVANSTÅENDE ANVISNINGAR. OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING SLUTAR VI BEHANDLA DE AKTUELLA UPPGIFTERNA I SYFTE ATT BEDRIVA DIREKTMARKNADSFÖRING.

7) Tidsperiod för lagring av personuppgifter

Hur länge dina personuppgifter lagras beror på den rättsliga grunden för och syftet med databehandlingen och, om relevant, även på respektive lagstadgade tidsperioder för lagring (t.ex. vid lagring av handels- och skatterättsliga skäl).

Om databehandlingen sker med hänvisning till den registrerades uttryckliga samtycke, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, lagras uppgifterna så länge detta samtycke inte återkallas.

Om det finns en lagstadgad tidsperiod för lagringen av de uppgifter som behandlas inom ramen för en avtalsenlig skyldighet, enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR, raderas dessa uppgifter enligt rutin efter att den lagstadgade tidsperioden löpt ut, såvida uppgifterna inte är nödvändiga för fullgörande eller tecknande av avtal och/eller det kan anses ligga i vårt berättigade intresse att fortsätta lagra dem.

Om databehandlingen sker med hänvisning till artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, lagras uppgifterna tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 i GDPR, såvida vi inte kan påvisa att det föreligger tvingande legitima skäl för fortsatt behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om databehandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring, enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, lagras uppgifterna tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21, avsnitt 2 i GDPR.

Om annat inte uttrycks i denna integritetspolicy raderas lagrade personuppgifter vid den tidpunkt då det ursprungliga ändamålet, för vilket de samlats in och lagrats, inte längre kvarstår.