Kontakt
FöretagskundPrivatpersonFöretagskundPrivatperson

Integritetspolicy för användning av denna webbplats

1. Information om insamling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan finner du information hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats. Personuppgifter avser alla uppgifter som kan kopplas till din identitet.

1.2 Personuppgiftsansvarig för databehandling på denna webbplats i överensstämmelse med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

LUSINI Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, tar beslut om ändamål och metoder för behandlingen av personuppgifterna.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan nås enligt nedan:

Anneli Bell
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240
E-mail: privacy-se@lusini.com

1.4 Av säkerhetsskäl och för skydd vid överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. vid en förfrågan eller begäran riktad till den personuppgiftsansvarige) använder vi SSL- eller TLS-kryptering på denna webbplats. Den krypterade anslutningen känns igen på tecknen ”https://” och symbolen med låset i webbläsarens inmatningsfält.

2. Registrering av data vid besök på vår webbplats

Om du endast går in på vår webbplats för att hämta information, dvs. utan att registrera dig eller på annat sätt ange information om dig själv, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler). När du går in på vår webbplats samlar vi in nedan angivna data eftersom dessa är tekniskt nödvändiga för visning av webbplatsen.

  • Den webbsida som besökts
  • Datum och tidpunkt för besöket
  • Överförd datamängd i byte
  • Källa eller länk utifrån vilken du har kommit till sidan
  • Använd webbläsare
  • Använt operativsystem
  • Använd IP-adress (i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av att förbättra stabilitet och funktion på vår webbplats. Vi lämnar inte ut några uppgifter och använder dem heller inte för andra ändamål. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna i händelse av att det finns tecken på att det förekommer olaglig användning.

3. Innehållsleveransnätverk

3.1 AWS-CloudFront (Amazon)

På vår webbplats använder vi oss av innehållsleveransnätverket AWS CloudFront från tjänsteleverantören Amazon (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg). Ett innehållsleveransnätverk är en onlinetjänst som möjliggör spridning av stora mediefiler (t.ex. grafik, webbsideinnehåll eller skript) via ett nätverk av internetanslutna servrar som är regionalt spridda. Tack vare nyttjandet av Amazons innehållsleveransnätverk kan vi förbättra laddningshastigheten på vår webbplats ytterligare.

Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av att erbjuda en säker och effektiv webbplats vars funktion och stabilitet vi kontinuerligt kan förbättra.

Ytterligare information finns i Amazons dataskyddspolicy på https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html.

3.2 Cloudinary

På vår webbplats använder vi oss av ett så kallat innehållsleveransnätverk som tillhandahålls av Cloudinary Ltd., 3400 Central Expressway, Suite 110, Santa Clara, CA 95051, USA (”Cloudinary”). Ett innehållsleveransnätverk är en onlinetjänst som möjliggör spridning av stora mediefiler (t.ex. grafik, webbsideinnehåll eller skript) via ett nätverk av internetanslutna servrar som är regionalt spridda. Tack vare nyttjandet av Cloudinarys innehållsleveransnätverk kan vi förbättra laddningshastigheten på vår webbplats ytterligare.

Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av att erbjuda en säker och effektiv webbplats vars funktion och stabilitet vi kontinuerligt kan förbättra.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Cloudinary (Cloudinary Data Processing Addendum, tillgängligt på https://cloudinary-res.cloudinary.com/image/upload/CloudinaryCustomerDataProcessingAddendumDecember2019.pdf) enligt vilket Cloudinary förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Vid överföring av data från EU till USA utgår Cloudinary från EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa. Ytterligare information finns i Cloudinarys dataskyddspolicy på https://cloudinary.com/privacy.

4. Cookies

För att göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt och kunna tillhandahålla vissa funktioner använder vi oss av så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. En del av våra cookies tas bort efter att webbsessionen har avslutats, det vill säga efter det att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra cookies ligger kvar på din enhet även sedan webbläsaren stängts ned, vilket ger oss möjlighet att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). I det senare fallet hittar du lagringstiden i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I den mån våra cookies även behandlar personuppgifter sker detta i enlighet med artikel 6, avsnitt 1b i GDPR antingen med syfte att fullgöra ett avtal, enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR om samtycke lämnats eller enligt artikel 6 avsnitt 1f i GDPR för tillvaratagande av vårt berättigade intresse att erbjuda bästa möjliga funktion, användarvänlighet och effektivitet på vår webbplats. Vi involverar även partners med säte i tredje land, inklusive USA. Dataöverföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas om den relevanta behandlingen eller hos partnern i samband med denna integritetspolicy.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du får information om vår användning av cookies, och i varje enskilt fall kan bestämma om du vill godkänna cookies eller avvisa dem helt eller delvis. Observera att webbplatsen kan begränsas i sin funktion om du avvisar cookies.

5. Kontakt

5.1 Freshdesk

Vi använder e-mailticketsystemet från Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, Kalifornien 94403, USA ("Freshdesk") för att behandla kundförfrågningar. Om användare av vår webbplats skickar kontaktförfrågningar via e-mail, lagras och organiseras dessa i ticketsystemet för att möjliggöra kronologisk bearbetning och för att förbättra serviceupplevelsen.

Personuppgifter som lämnats i samband med förfrågan, minimum förnamn, efternamn och e-mailadress, samlas in för att kunna organisera förfrågningarna och deras behandling. Dessa överförs till Freshdesk, lagras och läses där.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av en effektiv utformning av vår kundservice, att svara på dina förfrågningar så snabbt som möjligt och att optimera vårt utbud av tjänster i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal ("Data Processing Addendum", tillgängligt på https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/) med Freshdesk, med vilket vi ålägger Freshdesk att skydda våra kunders data och inte ge dem vidare till tredje part. För överföring av data utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet förlitar sig Freshdesk på EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa.

Dina uppgifter kommer att raderas när din förfrågan har behandlats. Detta gäller om det visar sig att ärendet är avklarat och under förutsättning att det inte finns någon lagstadgad skyldighet som står i strid med detta.

För mer information om Freshdesks dataskydd, besök https://www.freshworks.com/privacy/

5.2 Userlike (Userlike UG (begränsat ansvar))

Vi använder programverktyg från Userlike UG (begränsat ansvar), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) för att samla in anonym data för webbanalys och för att driva ett livechattssystem, som användas för att besvara livesupportfrågor. Användarprofiler kan skapas från denna anonyma data under ett pseudonym. Därtill kan cookies komma att användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i webbplatsbesökarens webbläsare. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren. Om informationen som samlas in på detta sätt behandlar personuppgifter, så sker detta i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR på basis av vårt berättigade intresse av effektiv kundservice och den statistiska analysen av användarbeteende i optimeringssyfte av webbplatsen. Uppgifter som samlas in med Userlikes programverktyg kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte heller att användas för att via personuppgifter kopplas samman med bäraren av ett pseudonym, utan ett separat medgivande från den berörda personen. Om du inte vill att det ska ske någon lagring av cookies i din webbläsare i framtiden, så kan du ställa in detta i webbläsaren alternativt radera redan lagrade cookies. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats kan komma att försämras eller sluta fungera helt. Du kan när som helst med framtida verkan invända mot insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil, genom att kontakta oss på den angivna mailadressen under punkt 1.3.

5.3 Kontaktar oss

I samband med att du kontaktar oss (t.ex. via ett kontaktformulär eller e-mail) samlas dina personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in om du använder ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Uppgifterna som samlas in lagras och används uteslutande i syfte att ge dig svar i ditt ärende, dvs. för att kontakta dig, och för att den tekniska administrationen ska fungera. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse att ge dig svar i ditt ärende i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om du kontaktar oss i syfte att ingå ett avtal behandlar vi även dina personuppgifter med hänvisning till artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina kontaktuppgifter raderas när ditt ärende är avslutat. Detta gäller om det visar sig att ärendet är avklarat och under förutsättning att det inte finns någon lagstadgad skyldighet som står i strid med detta.

6. Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för fullgörande av avtal

Enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR fortsätter vi att samla in och behandla uppgifter om du delger oss dessa för fullgörande av ett avtal eller för öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive formulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige på ovan angivna adress. Vi lagrar och använder dina angivna uppgifter för att fullgöra avtalet. När avtalet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina data med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas när dessa tidsperioder löpt ut om du inte uttryckligen godkänt vidare användning av dina uppgifter eller om vi inte enligt lag har rätt till fortsatt användning av uppgifterna.

7. Användning av kunduppgifter för direktreklam

7.1 Prenumeration på vårt nyhetsbrev per e-mail

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som skickas ut från vår webbplats behöver vi din e-maildress samt information som ger oss möjlighet att kontrollera att det är du som står bakom den angivna e-mailadressen och att du godkänner att vi skickar nyhetsbrevet till dig. Ytterligare uppgifter samlas endast in om du godkänner det. Dessa uppgifter används endast för utskick av efterfrågad information och lämnas inte ut till tredje part.

Uppgifterna du anger i formuläret för anmälan till vårt nyhetsbrev behandlas enbart på grundval av ditt samtycke (artikel 6 avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke till lagring och användning av dina uppgifter och din e-maildress för utskick av nyhetsbrevet, till exempel via länken för avregistrering som finns i nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallandet.

Uppgifterna du tillhandahåller oss för prenumeration på nyhetsbrevet lagras endast tills du avregistrerar dig och raderas efter det att du avbeställt nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras hos oss för andra ändamål berörs inte.

7.2 Utskick av nyhetsbrev till befintliga kunder

Om du har uppgett din e-maildress i samband med att du köpt en produkt eller tjänst från oss förbehåller vi oss rätten att göra regelbundna utskick med erbjudanden om liknande produkter eller tjänster från vårt sortiment. För att göra detta behöver vi enligt § 7, avsnitt 3 i UWG (lagen mot illojal konkurrens) inte inhämta något särskilt samtycke från dig. Databehandlingen sker i detta fall enbart med hänvisning till vårt berättigade intresse av personanpassad direktmarknadsföring enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om du tidigare har avvisat denna typ av användning av din e-mailadress kommer vi inte att skicka några e-mailmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-mailadress i ovan nämnda marknadsföringssyfte genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som anges ovan. Så fort vi har tagit emot din invändning slutar vi att använda din e-mailadress i marknadsföringssyfte.

7.3 Utskick av nyhetsbrev via Emarsys eMarketing Systems GmbH

Våra nyhetsbrev skickas ut via tekniktjänsteleverantören Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, A-1150 Wien (”Emarsys”), till vilka vi lämnar ut de uppgifter du angett i samband med anmälan till nyhetsbrevet. Utlämningen av uppgifterna sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av ett reklameffektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Uppgifterna du har angett för prenumerationen på nyhetsbrevet (t.ex. e-mailadress) lagras på Emarsys servrar i EU.

Emarsys använder denna information för utskick och för statistisk analys av nyhetsbrevet på uppdrag av oss. För analysen innehåller e-mailmeddelandena så kallade spårpixlar (web beacons), digitala bilder som består av en enda pixel, som lagras på vår webbplats. Det ger oss möjlighet att se om mottagaren har öppnat ett nyhetsbrev och vilka länkar denne i så fall har klickat på. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan vi även få information om ifall användaren utfört en viss aktivitet (t.ex. köpt en produkt på vår webbplats) efter det att denne klickat på länken i nyhetsbrevet. Utöver detta registreras teknisk information (t.ex. tidpunkt, IP-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna samlas endast in i pseudonymiserad form och kopplas inte till dina andra personuppgifter. Det är omöjligt att koppla uppgifterna direkt till din identitet. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten från analyserna kan användas för anpassning av framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Om du vill motsätta dig analys av data för statistiska ändamål måste du avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Emarsys, enligt vilket Emarsys förbinder sig att skydda våra kunders data och inte lämna ut dem till tredje part. På följande länk finner du Emarsys dataskyddspolicy: https://emarsys.com/privacy-policy/.

7.4 Reklam via vanlig post

Med hänvisning till vårt berättigade intresse av personanpassad direktreklam förbehåller vi oss rätten att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och – i den mån du har gett oss ytterligare uppgifter inom ramen för avtalsförhållandet – enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, och använda dessa uppgifter för att per post skicka intressanta erbjudanden och information om produkter som kan vara av intresse för dig.

Du kan när som helst motsätta dig lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål genom att skicka ett meddelande med din invändning till den personuppgiftsansvarige.

8. Databehandling för genomförande av beställning

8.1 Överföring av bildfiler för genomförande av beställning via e-mail

På vår webbplats erbjuder vi kunden möjlighet att beställa personanpassade produkter genom att överföra bildfiler via e-mail. Det uppladdade bildmotivet används då som förlaga för personanpassning av den valda produkten. Kunden använder sin e-mailadress för att skicka en eller flera bildfiler från lagringsutrymmet på sin egen enhet till oss. Vi registrerar, lagrar och använder filerna som överförts på detta sätt uteslutande för att skapa den personanpassade produkten enligt dess beskrivning på vår webbplats. I vilken utsträckning de överförda bildfilerna lämnas ut till externa leverantörer för förberedelse och genomförande av beställningen får du explicit information om i följande stycken. Utöver detta sker ingen utlämning av bildfilerna. Ifall de överförda filerna med de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder på en person som kan identifieras) sker alla former av nyss nämnda databehandling enbart i syfte att genomföra din onlinebeställning enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR.

8.2 Vid genomförande av din beställning samarbetar vi med nedan angivna tjänsteleverantörer, som hjälper oss att fullgöra slutna avtal, antingen helt eller delvis. Vi lämnar ut olika typer av personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer enligt nedan.

De personuppgifter vi samlar in inom ramen för fullgörande av ett avtal lämnas ut till det transportföretag vi anlitar om detta är nödvändigt för att produkten ska kunna levereras. Dina betalningsuppgifter lämnas ut inom ramen för betalningsprocessen till din angivna bank om detta är nödvändigt för att betalningen ska kunna genomföras. Nedan informerar vi om vad som gäller ifall en betalningsleverantör är inkopplad i betalningsprocessen. Den rättsliga grunden för vår utlämning av dina personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1b i GDPR.

8.3 För att kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot våra kunder samarbetar vi med externa fraktföretag.

Vi lämnar ut ditt namn och din leveransadress, och om det är nödvändigt för leveransen även ditt telefonnummer, till det aktuella fraktföretaget i enlighet med artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Syftet är endast att din produkt ska kunna levereras.

8.4 Utlämning av personuppgifter till fraktföretag

PostNord

Om din produkt levereras av PostNord (PostNord Sverige AB, Terminalvägen 24,171 73 Solna, Sverige) delger vi PostNord din e-mailadress i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR innan produkten levereras för att kunna planera in en tidpunkt för leveransen eller för att meddela dig om leveransen, i den mån du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall lämnar vi för leveransen endast ut mottagarens namn och leveransadress till PostNord i enlighet med artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina uppgifter lämnas enbart ut om det är nödvändigt för leverans av produkten. I detta fall är det inte möjligt att organisera någon tidpunkt för leveransen med PostNord. Du kan inte heller få någon information om leveransen i förväg.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida användning av personuppgifter genom att kontakta ovan angivna personuppgiftsansvarige eller PostNord. Mer information om dataskydd finns på PostNords webbplats: https://www.postnord.se/.

8.5 Nyttjande av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

Saferpay/ PayUnity

Om betalningen sker via Saferpay/PayUnity lämnas utöver beställningsinformation även de uppgifter du angivit inom ramen för beställningsprocessen ut till SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (nedan omnämnt som ”SIX”). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina uppgifter lämnas uteslutande ut för att betalningen ska kunna genomföras med hjälp av betaltjänstleverantören SIX och endast om det är nödvändigt. Mer information om dataskydd finns på SIX webbplats: https://www.six-payment-services.com.

8.6 Kreditprövning

Creditsafe Sverige

I de fall vi levererar produkten innan du betalat den (t.ex. vid betalning via faktura) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning på grundval av matematiska och statistiska metoder för att tillvarata vårt berättigade intresse av att bedöma betalningsförmågan hos våra kunder. Vi lämnar ut de uppgifter som är nödvändiga för kreditprövningen enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR till följande leverantör:

Creditsafe i Sverige AB
Box 320
401 25 Göteborg

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetspoäng (så kallade score-värden). I den mån det finns information om score i kreditupplysningen är denna framtagen utifrån vetenskapligt erkända matematiska och statistiska metoder. När score-värdet beräknas vägs även adressuppgifter in, om än inte uteslutande. Kreditupplysningen, som ger en statistikbaserad bild av din sannolika betalningsförmåga, används som utgångspunkt när vi fattar beslut om upprättande, genomförande och uppsägning av ett avtalsförhållande.

Du kan när som helst invända mot denna typ av databehandling genom ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till tidigare nämnd kreditupplysningsleverantör. Vi kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att genomföra betalningen enligt avtal.

CRIF GmbH Karlsruhe

Vi lämnar, inom ramen för ett avtalsförhållande, ut insamlade personuppgifter kopplade till förfrågan om, fullgörande och avslut av affärsförhållandet samt information om agerande som är bedrägligt eller står i strid med avtalet.

CRIF GmbH
Kaiserstraße 217
76133 Karlsruhe

De rättsliga grunderna för utlämning av dessa uppgifter är artikel 6, avsnitt 1b och artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Utlämning av uppgifter på grundval artikel 6, avsnitt 1b i GDPR får endast ske i den utsträckning det är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen, och om utlämningen inte står i strid med de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter. Utlämning av uppgifter till CRIF sker också för fullgörande av juridiska skyldigheter att genomföra kreditprövningar av kunder (§ 505a och 506 i Bürgerliches Gesetzbuch, den tyska civilrättslagen).

CRIF behandlar uppgifterna och använder dem även för att skapa en profil (scoring) som förser deras avtalspartners i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och eventuella tredjeländer (om det föreligger ett beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå) med information bland annat för bedömning av fysiska personers kreditvärdighet. Ytterligare information om den verksamhet CRIF bedriver finns i deras informationsblad eller online på länken https://www.crif.de/privacy.

9. Utskick av påminnelse om att lämna in omdöme

Egen omdömespåminnelse (inget utskick via kundomdömessystem)

Vi använder din e-mailadress för att vid ett tillfälle skicka ut en påminnelse om att du kan sätta betyg på din beställning i vårt omdömessystem. Denna påminnelse skickas endast ut om du under eller efter din beställning lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom ett meddelande till den personuppgiftsansvarige.

10. Användning av sociala medier: Knappar som länkar vidare till sociala medier

På denna webbplats används inga insticksprogram från sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram eller Youtube). Vi använder oss endast av knappar som leder dig vidare till de olika sociala medierna när du klickar på dem.

Dessa knappar utmärks oftast av logotypen för dessa sociala medier. För att skydda våra användares data på denna webbplats använder vi inga insticksprogram. Detta förhindrar att det överförs data till andra leverantörer redan när du går in på vår webbplats första gången.

Du leds inte vidare till andra leverantörers servrar förrän du själv klickar dig vidare via våra knappar (samtycke). Vilka data dessa sociala medier samlar in och använder kan vi inte påverka. Utförligare information om riktlinjer för dataskydd finns på de sociala mediernas webbplatser.

Hootsuite

I samband med hanteringen av våra sociala mediekanaler använder vi Hootsuite, HootSuite Media Inc, 37 Dunlevy Ave., Vancouver, BC, Canada V6A 3A3. Hootsuite gör det möjligt att hantera sociala mediekanaler, planera inlägg, publicera och analysera dem. Hootsuite behandlar data som har laddats upp av användare på sociala mediekanaler eller skickats vidare genom att användaren delat och gillat inlägg. Ytterligare information och gällande dataskyddsbestämmelser för Hootsuite finns på https://www.hootsuite.com/legal/privacy och på https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation.

11. Onlinemarknadsföring

11.1 Facebook-pixel för kategorisering av anpassade målgrupper (med verktyg för samtycke till cookies)

Inom ramen för vårt onlineutbud använder vi oss av den så kallade Facebook-pixeln från det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

Om en användare klickar på någon av våra annonser som visas på Facebook placerar Facebook-pixeln en kod på den webbadress användaren klickar in sig på. Om vår sida tillåter överföring av data till Facebook via pixeln skrivs denna webbadress-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som vår sida själv lagrar. Denna cookie tolkas då av Facebook-pixeln och möjliggör överföring av data till Facebook.

Med hjälp av denna Facebook-pixel kan Facebook till exempel kategorisera dem som klickat på vårt onlineutbud som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”Facebook-Ads”). På så sätt nyttjar vi Facebook-pixeln för att bara visa våra Facebook-annonser för de Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineutbud eller som uppfyller vissa kriterier (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som identifierats genom de besökta webbplatserna) som vi delger Facebook (så kallade ”anpassade målgrupper”). Facebook-pixeln hjälper oss också att säkerställa att våra Facebook-annonser överensstämmer med användarnas potentiella intressen och inte upplevs som störande. Det hjälper oss att analysera effekten i Facebook-annonserna så att vi kan göra statistik och bedriva marknadsforskning utifrån information om ifall ett besök på vår webbplats föranletts av att användaren klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

De insamlade uppgifterna visas i anonymiserad form. Vi kan följaktligen inte koppla dem till en enskild användares identitet. Facebook lagrar och behandlar däremot uppgifterna för att det ska finnas en koppling till respektive användarprofil och för att kunna använda dem i marknadsföringssyfte i enlighet med Facebooks riktlinjer om dataanvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook och deras partner använder uppgifterna för att visa annonser på och utanför Facebook.

Den databehandling som utförs inom ramen för användningen av Facebook-pixeln sker, i överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Du kan dra tillbaka ditt samtycke i webbsidans integrerade verktyg för godkännande/avvisande av cookies bredvid inställningarna för Facebook-pixeln.

11.2 Microsoft Advertising

Vi använder conversion tracking från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft placerar en cookie på din dator om du har nått vår webbsida via en Microsoft Advertising-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbsida och cookien fortfarande är aktiv, kan vi och Microsoft se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida (konverteringssida). Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik, det vill säga för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Detta ger oss det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen. All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa av information på den enhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

11.3 Användning av Google Ads konverteringsspårning

På denna webbplats används annonsprogrammet Google Ads och i detta sammanhang även den konverteringsspårning som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

Vi utnyttjar Google Ads för att göra användarna uppmärksamma på våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av olika marknadsföringsmetoder. Utifrån de data som kommer fram i samband med annonskampanjerna kan vi utvärdera hur effektiva de olika typerna av marknadsföring är. Vi strävar alltså efter att visa annonser som du kan vara intresserad av, utforma webbplatsen så att den blir intressantare för dig och göra en rimlig uppskattning av kommande marknadsföringskostnader.

Cookies som syftar till konverteringsspårning lagras när användaren klickar på någon av Google Ads annonser. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies är normalt sett aktiva i 30 dagar och kan inte användas för att identifiera någon fysisk person. Om användaren går in på vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande är aktiv kan Google och vi se ifall användaren har länkats vidare till denna sida efter att ha klickat på annonsen. Alla Google Ads-kunder tilldelas olika cookies. Det är därför inte möjligt att spåra några cookies via Google Ads-kundernas webbplatser. Informationen som inhämtas med hjälp av dessa konverteringscookies används för sammanställning av konverteringsstatistik åt de Google Ads-kunder som har valt att nyttja konverteringsspårning. Kunderna får information om hur många användare som har klickat på annonsen och länkats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte någon information som kan användas för att identifiera en person.

Inom ramen för användningen av Google Ads kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

Mer information om den databehandling som sker inom ramen för Google Ads konverteringsspårning och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter, i synnerhet inställningen av konverteringscookies på slutenheten (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies.

Du kan också motsätta dig framtida lagring av cookies via Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ned och installera Googles insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996

För att adressera användare vars data vi har fått i samband med affärsmässiga eller affärsliknande relationer, på ett ännu mer intressebaserat reklamsätt så använder vi funktionen Kundmatchning som en del av Google Ads. För att göra detta överför vi elektroniskt en eller flera filer med samlade kunddata (främst e-postadresser och telefonnummer) till Google. Google har inte tillgång till faktiska data, utan krypterar automatiskt informationen i kundfilerna under överföringsprocessen med hjälp av en speciell algoritm. Den krypterade informationen kan då endast användas av Google för att tilldela den till befintliga Google-konton som den registrerade har skapat. Detta gör att personlig reklam kan spelas ut via alla Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.

Kunddata överförs endast till Google om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Mer information om Googles dataskyddsåtgärder i relation till Kundmatchning finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sv&ref_topic=10550182

På nedan angivna internetadress finner du mer information om Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=sv

11.4 Google Marketing Platform

På denna webbplats används onlinemarknadsföringsverktyget Google Marketing Platform som erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”GMP”).

GMP använder cookies för att visa relevanta annonser för användarna, förbättra statistiken för effektivare kampanjer eller för att förhindra att en användare får se samma annonser flera gånger. Google använder en cookie-ID för att registrera vilka annonser som förekommer i en specifik webbläsare och kan på så sätt förhindra att dessa visas flera gånger.

GMP kan även, med hjälp av en cookie-ID, registrera så kallade konverteringar kopplade till användarnas klick på annonser. Det registreras exempelvis om en användare ser en GMP-annons och vid ett senare tillfälle använder samma webbläsare för att gå in på annonsörens webbplats, och sedan köper något på denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies inga personuppgifter.

I och med det integrerade marknadsföringsverktyget upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi kan inte påverka hanteringen eller vidare användning av de data som samlas in av Google vid användning av detta verktyg och vill därför ge dig den information vi har för närvarande: I och med användning av GMP får Google information om att du har gått in på den aktuella sidan på vår webbplats eller att du har klickat på någon av våra annonser. Om du har registrerat dig på en Google-tjänst kan Google härleda besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Google eller om du inte är inloggad finns det viss sannolikhet att leverantören registrerar och lagrar din IP-adress. Inom ramen för användningen av GMP kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter, i synnerhet inställningen av konverteringscookies på slutenheten (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies.

På nedan angivna internetadress finner du mer information om GMP:s dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=sv

11.5 Nyttjande av annonsnätverk

AWIN annonsnätverk

Vi utnyttjar det annonsnätverk som tillhandahålls av AWIN AG, Eichhornstraße 3, DE-10785 Berlin (nedan omnämnt som ”AWIN”). Inom ramen för spårningstjänsterna lagrar AWIN, i syfte att dokumentera transaktioner (t.ex. av potentiella kunder), cookies på användarnas enheter när de besöker webbplatser som tillhör deras kunder eller utnyttjar andra onlineerbjudanden från deras kunder (t.ex. registrering för prenumeration på ett nyhetsbrev eller beställning av en produkt online). Dessa cookies syftar endast till att koppla en annons eller ett erbjudande till rätt faktura inom ramen för nätverket.

I en cookie placeras endast information om när användaren klickat på en viss annons på sin enhet. I AWIN:s spårningscookies sparas en unik sifferkod, som dock inte kan användas för identifiering av den enskilde användaren., med vars hjälp annonsörens partnerprogram kan registrera publicisten och tidpunkten för händelsen (när användaren har klickat eller fått se en annons). I detta sammanhang samlar AWIN också in information om den enhet utifrån vilken transaktionen genomförs, t.ex. operativsystem eller webbläsare. Om informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna databehandlingen på grundval av vårt berättigade ekonomiska intresse av att kunna genomföra provisionsbetalningar med AWIN enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Om du inte vill att det ska ske någon lagring av cookies i din webbläsare kan du ställa in detta i webbläsaren. I webbläsaren kan du avaktivera lagring av cookies i Internetalternativ, begränsa din användning till vissa webbplatser eller ställa in webbläsaren så att du får ett meddelande varje gång det skickas en cookie. Observera att du i detta fall kan behöva räkna med försämrad funktion eller att onlineerbjudandena inte visas på rätt sätt. Du kan också radera cookies när som helst. Om du gör det försvinner den information som lagrats i dessa från din enhet.

Ytterligare information om den databehandling som utförs av AWIN finns i företagets integritetspolicy, som finns här: https://www.awin.com/se/juridisk-information.

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke går du till väga som beskrivits ovan.

12. Webbanalystjänster

12.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals

På denna webbplats används Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder så kallade cookies, som är små textfiler som lagras på din enhet och möjliggör analys av hur du använder webbsidan. Den information cookien tar fram om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs normalt till en Google-server där den lagras. I detta sammanhang kan vi också komma att överföra data till Google LLC:s server i USA. På denna webbplats används Analytics-funktionen UserID för att spåra interaktionsdata. Denna UserID anonymiseras och krypteras och sammanförs inte med andra data. Användningen av Google (Universal) Analytics sker endast med tillägget ”_anonymizeIp()”, som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en person. I och med detta tillägg förkortas din IP-adress av Google inom Europeiska unionens medlemsstater och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall sker en överföring av den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA innan den förkortas.

På uppdrag av oss använder Google informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till användning av webbplatsen och internet. IP-adressen som inom ramen för Google (Universal) Analytics överförs från din webbläsare sammanförs inte med några andra data från Google.

Google Analytics erbjuder en särskild funktion, så kallade demografiska egenskaper, utöver det sammanställning av statistik över användarnas ålder, kön och intressen utifrån analys av intressebaserad reklam och med hjälp av data från tredjepartsleverantörer. Detta ger oss möjlighet att definiera och differentiera användargrupper på webbplatsen så att vi kan specialanpassa vår marknadsföring till olika målgrupper. Det är dock inte möjligt att identifiera en specifik person utifrån de demografiska egenskaperna.

Mer information om den databehandling som utförs av Google Analytics och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Alla typer av databehandling som beskrivs ovan, i synnerhet användning av Google Analytics-cookies för inhämtning av information på den enhet som används, sker endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Utan ditt lämnade samtycke sker ingen användning av Google Analytics när du går in på vår webbplats.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för användningen av Google Analytics, enligt vilket Google förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Vid överföring av data från EU till USA utgår Google från EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa.

Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=sv

Som tilläggsprodukt i Google Analytics används på denna webbplats även tjänsten Google Signals. Google Signals ger oss möjlighet att sammanställa rapporter som innefattar flera enheter (så kallad ”Cross Device Tracking”). Ifall du har aktiverat ”personanpassade annonser” i inställningarna på ditt Google-konto och anslutit en internetkompatibel enhet till ditt Google-konto, kan Google, om du har samtyckt till användning av Google Analytics i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR (se ovan), utföra analys av flera enheter och utifrån detta sammanställa databasmodeller. I detta sammanhang inbegrips alla webbplatsbesökarnas inloggningar och de olika typer av enheter som de använt medan de varit inloggade på ett Google-konto och utfört en konvertering. Dessa data visar bland annat på vilken enhet du klickat på en annons för första gången och på vilken enhet efterföljande konvertering skett. Vi får inga personuppgifter från Google i samband med detta, utan endast utifrån statistik som sammanställts av Google Signals. Du kan välja att avaktivera funktionen ”personanpassade annonser” i inställningarna i ditt Google-konto om du inte vill att dina enheter ska analyseras på detta sätt.

För att göra detta följer du instruktionerna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Mer utförlig information om Google Signals finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv#zippy=%2Cinneh%C3%A5ll-i-artikeln

13. Retargeting/remarketing/återmarknadsföring

Bing Ads (Microsoft Corporation)

På denna webbplats används konverteringsspårningstekniken ”Bing Ads” som tillhandahålls av Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads lagrar en cookie på din dator om du klickar på en Microsoft Bing-annons som leder dig vidare till vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies är aktiva i 180 dagar och kan inte användas för att identifiera någon fysisk person. Om användaren går in på en sida på denna webbplats och det finns en lagrad cookie som fortfarande är aktiv där, kan Microsoft och vi se ifall användaren har länkats vidare till denna sida (konverteringssida) efter att ha klickat på annonsen. Eventuell databehandling sker i detta sammanhang med hänvisning till vårt berättigade intresse av effektiv marknadsföring i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Den information som en konverteringscookie samlar in används för sammanställning av konverteringsstatistik, dvs. registrering av hur många användare som leds vidare till en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Vi får på så sätt information om det totala antalet användare som har klickat på annonsen och länkats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock inte någon information som kan användas för att identifiera en person. Om du inte vill bli föremål för spårning kan du motsätta dig detta genom att avaktivera Bing Ads konverteringsspårningscookie via användarinställningarna i din webbläsare. Du kommer då inte att bli en del av statistiken som sammanställs efter konverteringsspårningen. Du kan också, om du samtidigt använder avaktiveringssidan för konsumenter från EU https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val, kontrollera om Microsoft har placerat några marknadsföringscookies i din webbläsare.überprüfen, ob Werbe-Cookies von Microsoft in Ihrem Browser gesetzt werden und diese deaktivieren.

På nedan angivna internetadress finner du mer information om Microsoft Bing Ads dataskyddsbestämmelser: https://privacy.microsoft.com/sv-SE/privacystatement

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke går du till väga som beskrivits ovan.

Dynamic Yield

På denna sida använder vi oss av retargetingtekniken ”Dynamic Yield” som tillhandahålls av Dynamic Yield Ltd., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT (”Dynamic Yield”). Denna teknik ger oss möjlighet att rikta oss till våra kunder med annonser som ligger i linje med det intresse de visat för våra produkter eller vår webbshop. De annonser som visas baseras på cookieanalyser av din aktivitet på webbplatsen. Dock lagras inga personuppgifter. I de fall vi nyttjar retargetingtekniken lagras en cookie på din dator eller mobila enhet så att dina intressen kan registreras i form av anonymiserade data. Dessa data ger oss underlag att anpassa reklamen till den enskilde användaren. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Cookietekniken bidrar till att den reklam som visas för dig med stor sannolikhet motsvarar dina produkt- och informationsintressen.

Alla typer av databehandling som beskrivs ovan, i synnerhet användning av Dynamic-Yield-cookies för inhämtning av information på den enhet som används, sker endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Utan ditt lämnade samtycke sker ingen användning av Dynamic Yield när du går in på vår webbplats.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Dynamic Yield (”Data Processing Addendum”, tillgängligt på https://www.dynamicyield.com/dpa/), enligt vilket leverantören förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Närmare information om hur Dynamic Yield hanterar dataskydd finns här: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/

Google Ads Remarketing

På vår webbplats används Google Ads remarketing-funktioner, som ger oss möjlighet att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser som tillhör tredje part. Funktionerna tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

För denna marknadsföring lagrar Google en cookie i webbläsaren på din enhet. Genom en pseudonymiserad cookie-ID och på basis av de webbplatser du har varit inne på ger detta automatiskt möjlighet till intressebaserad reklam. Databehandlingen sker med hänvisning till vårt berättigade intresse av att förbättra marknadsföringen av vår webbplats i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din webbläsar- och apphistorik ska kopplas till ditt Google-konto, och att information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa de annonser som visas för dig. Om du i detta fall är inloggad på Google när du besöker vår webbsida använder Google dina uppgifter tillsammans med data från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att sammanföra dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Inom ramen för användningen av Google Ads Remarketing kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

Mer information om den databehandling som utförs av Google Ads Remarketing och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Du kan när som helst motsätta dig framtida lagring av cookies genom Google Ads Remarketing genom att ladda ned och installera Googles insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv

Mer detaljerad information om dataskyddsbestämmelser i samband med marknadsföring och avseende Google finns här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies alternativt följa ovanstående anvisningar för hur du kan lämna in en invändning.

Emarsys tjänst Web Extend

På denna webbplats använder vi oss av tjänsten ”Web Extend”, som tillhandahålls av Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Tyskland, för att sköta kontakten med våra kunder och visa personanpassad reklam.

”Web Extend” ger oss tillgång till en central databas där alla kundkontakter ingår och ger oss på så sätt möjlighet att dela in dessa i olika grupper. I denna process lagras även information om våra registrerade kunders beställningar på ett sätt som gör att informationen kan kopplats till den enskilde kunden.

I statistik- och analyssyfte överförs beställningsinformationen (bland annat beställningsvärde, beställningsmängd och beställningsbelopp) i anonymiserad form till Emarsys som analyserar den för vår räkning. Detta görs med hänvisning till vårt berättigade intresse av statistiskt underbyggd förbättring av vårt onlineutbud enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. I och med att informationen lagras i anonymiserad form kan den inte kopplas till en enskild person.

I enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR kommer ”Web Extend” endast att komplettera den befintliga databasen med ytterligare information om de enskilda användarnas aktiviteter på vår webbplats ifall det finns ett uttryckligt godkännande av detta. Den cookiebaserade analysen kan då till exempel utgöra grund för insamling av olika typer av information om redan genomförda beställningar, och om användarnas intresse av enskilda produkter utifrån vad de har klickat på, samt länkning av denna information till en sparad kontakt för senare analys. Informationen behandlas enbart i pseudonymiserad form.

Den cookie-analys som sker via tjänsten ”Web Extend” ger oss bland annat möjlighet att låta den enskilde kontakten se intressebaserad reklam som utgår från dennes aktivitet på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Kontakterna i databasen får på så sätt se reklam som med stor sannolikhet överensstämmer med deras produkt- och informationsintressen. Ifall vi inom ramen för användningen av Web Extend utför databehandling som går utöver lagring av kontakter i databasen och överföring av anonymiserade beställningsdata från databasen, sker detta, i överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Du kan dra tillbaka ditt samtycke i webbsidans integrerade verktyg för godkännande/avvisande av cookies bredvid inställningarna för Emarsys tjänst Web Extend.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Emarsys, enligt vilket Emarsys förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part.

Mer detaljerad information tillsammans med Emarsys dataskyddsbestämmelser finns här: https://www.emarsys.com/privacy-policy/

14. Verktyg och övrigt

14.1 One Trust

För att vi på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt ska kunna inhämta samtycke till samtyckesbaserade cookies och cookiebaserade funktioner nyttjar vi på denna webbplats ett samtyckesverktyg som tillhandahålls av One Trust Technology Limited, Huvudkontor, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Storbritannien (UK), med kontor i Tyskland: Sonnenstraße 31, 5. våningen, 80331 München, Tyskland.

Cookie-samtyckes-verktyget visas för användaren i form av ett interaktivt användargränssnitt, när denna besöker vår webbplats. Här kan samtycke ges för vissa cookies och/eller cookiebaserade funktioner genom att kryssa för respektive ruta. Verktyget blockerar alla samtyckesbaserade cookies tills användaren aktivt godkänner dessa genom att kryssa för dem. På så sätt säkerställer vi att dessa cookies endast lagras på användarens enhet om denne lämnat sitt godkännande.

Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-inställningar. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte här.

Om, i enskilda fall, personuppgifter (såsom IP-adressen) behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, så sker denna databehandling med hänvisning till artikel 6, avsnitt 1f i GDPR och vårt berättigade intresse av en lagenlig, användarspecifik och användarvänlig hantering av cookies och därmed en lagenlig utformning av vår webbplats.

Ytterligare rättslig grund för de nämnda typerna av databehandling beskrivs närmare i artikel 6, avsnitt 1c i GDPR. Som personuppgiftsansvariga är vi enligt lag skyldiga att inhämta samtycke från användaren innan vi använder cookies som inte är tekniskt nödvändiga.

Ytterligare information om den databehandling som utförs av OneTrust finns här: https://www.onetrust.se/integritetspolicy/.

14.2 Google Web Fonts

För enhetlig visning av typsnitt nyttjas på denna sida så kallade Web Fonts, som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). När du går in på en sida laddar din webbläsare ner nödvändiga typsnitt i din webbläsar-cache så att all text och alla typsnitt visas på rätt sätt.

För att detta ska fungera måste den webbläsare du använder anslutas till Googles servrar. I detta sammanhang kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA. På detta sätt får Google information om att någon har gått in på vår webbsida via din IP-adress. Vi använder Google Web Fonts för att kunna göra vårt onlineutbud så enhetlig och fördelaktig som möjligt, vilket utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om din webbläsare inte stödjer användning av Web Fonts visas all text i ett standardtypsnitt som finns i din dator

Mer information om Google Web Fonts finns på länken https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

14.3 Zenloop

Denna webbplats samarbetar med Zenloop GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (”Zenloop”). Zenloop är en B2B-programvara i form av en tjänsteplattform som ger oss möjlighet att samla in feedback från våra kunder via olika kanaler. Det ger oss möjlighet att anpassa vårt utbud och förbättra det utifrån kundernas behov.

Via Zenloop kan vi också göra e-mailutskick med specifika frågeformulär där kunderna får fylla i vad de tycker om våra produkter eller tjänster. I överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR görs dessa utskick endast om kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.

Under förutsättning att det finns ett samtycke från kunden (enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR), samlar Zenloop först in e-mailadressen för att kunna analysera undersökningen. Det är möjligt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till framtida användning av data.

Efter detta samlar Zenloop in och lagrar eventuella svar från kunderna, som beroende på undersökning kan ha angett personuppgifter som för- och efternamn, och gör sedan en utvärdering av svaren inom ramen för tjänsten. Om kundernas svar innehåller personuppgifter sker databehandlingen, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, med hänvisning till vårt berättigade intresse att göra statistisk analys av användarnas upplevelse och utifrån detta kunna förbättra vårt onlineutbud.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Zenloop, enligt vilket Zenloop förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och att inte lämna ut dem till tredje part.

Ytterligare information om den databehandling som utförs av Zenloop finns i Zenloops integritetspolicy, som finns här: https://www.zenloop.com/en/legal/privacy.

15. Den registrerades rättigheter

15.1 Enligt gällande dataskyddslagar har du som registrerad omfattande rättigheter, i synnerhet rätt till information och invändningar, gentemot den personuppgiftsansvarige. Läs mer om detta nedan.

Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR: Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål dina personuppgifter behandlas, vilken typ av personuppgifter som behandlas, vilka mottagare eller kategorier av mottagare dina uppgifter lämnas ut eller har lämnats ut till, hur länge uppgifterna planeras lagras eller enligt vilka kriterier lagringsperioden bestäms. Du har också rätt att kräva rättelse, radering och begränsning av databehandlingen samt invända mot databehandlingen alternativt lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Vidare har du rätt att få veta varifrån dina data kommer ifall du inte själv har uppgett dessa till oss, liksom du har rätt att få veta om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inklusive profiling, och i så fall få klargörande information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av en sådan databehandling. Om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland har du rätt till information om vilka skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen.

Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR: Du har rätt att omedelbart få de uppgifter vi har om dig korrigerade ifall dessa visar sig vara oriktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR: Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas under de omständigheter som beskrivs i artikel 17, avsnitt 1 i GDPR. Denna rättighet gäller dock inte obegränsat, och i synnerhet inte ifall vår databehandling är nödvändig för utövande av yttrande- och informationsfrihet, för fullgörande av en rättslig skyldighet, med hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR: Du har rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under den tid då det sker en kontroll av de uppgifter vars korrekthet du ifrågasatt, om du motsätter dig otillåten databehandling och istället kräver begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, om syftet med vår databehandling inte längre kvarstår och vi därför inte längre behöver uppgifterna, eller om du har gjort en invändning med hänvisning till din särskilda situation, under förutsättning att det inte har visats att våra berättigade intressen väger tyngre.

Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR: Om du utövar din rätt till rättelse, radering eller begränsning av databehandlingen är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla som har tagit del av dina personuppgifter om denna rättelse, radering eller begränsning av databehandlingen såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller medför orimligt omfattande arbete. Du har rätt att få information om vem eller vilka som har tagit del av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR: Du har rätt att ta del av de personuppgifter du har delgivit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format alternativt få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig under förutsättning att detta är tekniskt möjlig.

Rätt till återkallande av lämnat samtycke enligt artikel 7, avsnitt 3 i GDPR: Om du vid ett tidigare tillfälle har lämnat ditt samtycke till databehandling har du rätt att när som helst återkalla detta. Vid ett återkallat samtycke raderar vi de aktuella uppgifterna med omedelbar verkan såvida det inte finns rättsligt stöd för vidare databehandling utan samtycke. Den rättsliga grunden för den databehandling som utförts innan samtycket återkallats påverkas inte.

Rätt till inlämning av klagomål enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot GDPR har du – utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel – rätt att lämna in en invändning till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, där du har din arbetsplats eller där den förmodat regelvidriga databehandlingen har ägt rum.

15.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING DÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE VÄGER TYNGRE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA OCH FRAMTIDA BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED HÄNVISNING TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING SLUTAR VI BEHANDLA DE AKTUELLA UPPGIFTERNA. VI KOMMER DOCK ATT FORTSÄTTA BEHANDLA UPPGIFTERNA OM VI KAN PÅVISA ATT DET FÖRELIGGER TVINGANDE LEGITIMA SKÄL SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM DATABEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST LÄMNA IN EN INVÄNDNING MOT ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT BEDRIVA DENNA TYP AV MARKNADSFÖRING. DU KAN NYTTJA DIN RÄTT TILL INVÄNDNING ENLIGT OVANSTÅENDE ANVISNINGAR.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING SLUTAR VI BEHANDLA DE AKTUELLA UPPGIFTERNA I SYFTE ATT BEDRIVA DIREKTMARKNADSFÖRING.

16. Tidsperiod för lagring av personuppgifter

Hur länge dina personuppgifter lagras beror på den rättsliga grunden för och syftet med databehandlingen och, om relevant, även på respektive lagstadgade tidsperioder för lagring (t.ex. vid lagring av handels- och skatterättsliga skäl).

Om databehandlingen sker med hänvisning till den registrerades uttryckliga samtycke, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, lagras uppgifterna så länge detta samtycke inte återkallas.

Om det finns en lagstadgad tidsperiod för lagringen av de uppgifter som behandlas inom ramen för en avtalsenlig skyldighet, enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR, raderas dessa uppgifter enligt rutin efter att den lagstadgade tidsperioden löpt ut, såvida uppgifterna inte är nödvändiga för fullgörande eller tecknande av avtal och/eller det kan anses ligga i vårt berättigade intresse att fortsätta lagra dem.

Om databehandlingen sker med hänvisning artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, lagras uppgifterna tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 i GDPR, såvida vi inte kan påvisa att det föreligger tvingande legitima skäl för fortsatt behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om databehandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring, enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, lagras uppgifterna tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21, avsnitt 2 i GDPR.

Om annat inte uttrycks i denna integritetspolicy raderas lagrade personuppgifter vid den tidpunkt då det ursprungliga ändamålet, för vilket de samlats in och lagrats, inte längre kvarstår.

Version: Juni 2022